+421 52 478 18 12 obchod@mtpp.sk

Informácia o spracúvaní a ochrane osobných údajov v súvislosti s uzatváraním zmluvy prostredníctvom stránky www.mtpp.sk

 

Úvodné ustanovenia

 1. 1.1. MTPP, s.r.o. Teplická 4 058 01 Poprad IČO: 44334168 DIČ: SK2022672751 ako subjekt, ktorý je predávajúcim/dodávateľom vo vzťahu ku kúpnej zmluve uzatvorenej prostredníctvom internetu cez webovú stránku www.mtpp.sk (ďalej len „Poskytovateľ“) a prevádzkovateľ vo vzťahu k spracúvaniu a ochrane osobných údajov, podáva túto písomnú informáciu o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie o ochrane osobných údajov“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  1.2. Osobné údaje sú všetky údaje o Vašej osobe, najmä meno, priezvisko, bydlisko alebo iná adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, užívateľské správanie v e-shope.
  1.3. Prijali sme dostupné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme Vaše údaje chránili pred neoprávneným prístupom.
 2. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  2.1. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch a to aj bez uvedenia dôvodu. Každú námietku sme povinní riadne posúdiť. V prípade Vašej námietky, ak nepreukážeme, že na spracovanie osobných údajov máme nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, sme povinní prestať spracúvať vaše osobné údaje. V prípade, ak námietka smeruje voči spracúvaniu osobných údajov na marketingové aktivity, automaticky prestaneme Vaše osobné údaje spracúvať bez preverovania oprávnenosti našich dôvodov na spracúvanie.
  2.2. Adresa na zaslanie námietky proti spracúvaniu osobných je obchod@mtpp.sk
 3. Spracovanie osobných údajov
  3.1. Povinné osobné údaje na podanie a registráciu objednávky sú: meno a priezvisko, adresa (ulica, číslo domu, PSČ, obec), telefónne číslo a e-mailová adresa. Údaje sú používané za účelom plnenia a založenia zmluvného vzťahu súvisiaceho s uzatvorením zmluvy na základe objednávky. Právnym základom na poskytnutie povinných údajov je plnenie zmluvného vzťahu.
  3.2. Dobrovoľné údaje pri registrácii sú: pohlavie, údaj o titule. Tieto údaje nemusíte poskytnúť. Účelom poskytnutia týchto údajov je efektívna komunikácia a správne oslovenie a použitie titulu v prípade, že Vás oslovujeme v súvislosti s plnením zmluvy alebo v spojení s marketingovými aktivitami. Právnym základom na spracúvanie údajov o pohlaví a titule je záujem na správnom oslovení Pán/Pani s použitím titulu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia o ochrane osobných údajov. Právnym základom na spracovanie údajov o e-mailovej adrese a telefónnom čísle je efektívna komunikácia podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia o ochrane osobných údajov pri nepersonalizovaných marketingových aktivitách. Voči spracúvaniu týchto osobných údajov máte právo kedykoľvek namietať. Tieto osobné údaje nebudú použité na iný účel ako je uvedené, ich spracovanie na iný účel je možné len s Vaším súhlasom na účely personalizovaných marketingových aktivít.
  3.3. V prípade, že sa rozhodneme poskytovať dodatočné výhody vyplývajúce z opakovaných objednávok prekladu, ktoré vyplývajú z Vašich osobných údajov o nákupnom správaní a ostatných údajov, nad rámec Všeobecných obchodných podmienok poskytovania služby prekladu, budeme Vám posielať informácie v rámci personalizovaných marketingových aktivít a potrebujeme Váš súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov. Tieto údaje sú zhodné s vyššie uvedenými kategóriami údajov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Právnym základom na spracovanie týchto osobných údajov je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 7 a čl. 22 ods. 2 písm. c) nariadenia o ochrane osobných údajov.
 4. Doba uchovávania údajov
  4.1. Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu a 3 roky po jeho ukončení.
  4.2. V prípade, že namietnete spracovanie osobných údajov a vyhovieme Vašej námietke, prestaneme tieto údaje spracovávať bezodkladne. Vaše osobné údaje prestaneme spracovávať aj v prípade Vášho odvolania súhlasu vo vzťahu ku ktorým je spracovanie založené na súhlase, údaje prestaneme spracovávať na daný účel.
 5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám
  5.1. Údaje o zákazníkoch budú odovzdávané tretím osobám (napr. externí poskytovatelia služieb) iba ak je to potrebné na účely poskytovania služieb alebo pre splnenie príslušného účelu spracovania, a ak ste dali svoj predchádzajúci súhlas, alebo ak je daný iný právny dôvod.
  5.2. Ak spolupracujeme s poskytovateľmi služieb, najmä pri technickom prevádzky služieb, prijímame príslušné opatrenia v súlade so zákonnými požiadavkami na ochranu vašich osobných údajov.
  5.3. Ak prenášame osobné údaje do tretej krajiny, ktorá nemá úroveň ochrany GDPR, prijímame príslušné opatrenia v súlade so zákonnými požiadavkami na ochranu vašich osobných údajov a informujeme vás o týchto opatreniach.
  5.4. Osobné údaje odovzdávame štátnym orgánom (napr. finančným úradom alebo súdom) len, ak sme na to zo zákona povinní.
  5.5. Vaše údaje budú tretím stranám poskytnuté len vtedy, keď je to potrebné na poskytnutie príslušnej služby. Vaše údaje sa napr. poskytnú v rozsahu nevyhnutnom na spracovanie objednávky dodávateľom tretích strán, doručovateľským službám zabezpečujúcim dodávky alebo poskytovateľom finančných služieb zabezpečujúcim realizáciu platieb, ako aj príp. našim poskytovateľom inkasných služieb. Údaje sa spracujú na realizáciu a riešenie objednávok a na hájenie našich oprávnených záujmov v oblasti efektívneho riešenia doručenia a platieb, resp. v oblasti uplatnenia našich požiadaviek.
 6. Cookies
  6.1. Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta, či umožňujú efektívne zobrazovanie obsahu. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné, doba uchovania poväčšine krátka, a preto na ich uloženie a pristupovanie k nim nie je potrebný Váš súhlas.
  6.2. Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, na ich používanie súhlas sa nevyžaduje Váš súhlas.
 7. Právo na informácie o spracúvaní a prístup k osobným údajom a právo na odvolanie súhlasu a opravu údajov
  7.1. Ste oprávnený nás kedykoľvek žiadať o informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, o ich zdroji, o príjemcoch, o ich kategóriách, o účele spracovania, dobe uchovávania, o práve na opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania, práve namietať proti spracúvaniu a práve podať sťažnosť dozorovému orgánu, o prenose do tretích krajín, o primeraných zárukách tohto prenosu. V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať Vám náklady spojené s poskytovaním týchto informácií.
  7.2. V prípade, že ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať a to aj bez uvedenia dôvodu zaslaním odvolania na e-mail: obchod@mtpp.sk alebo poštou na adresu miesta podnikania Poskytovateľa, alebo spôsobom uvedeným v personalizovanej e-mailovej správe.
  7.3. Zmenu Vašich osobných údajov alebo žiadosť o ich opravu nám môžete oznámiť kedykoľvek na e- mail: obchod@mtpp.sk alebo poštou na adresu miesta podnikania Poskytovateľa, následne bezodkladne zabezpečíme opravu Vašich údajov.
 8. Právo na vymazanie údajov a obmedzenie spracúvania, právo na prenos údajov
  8.1. Na základe Vašej žiadosti o vymazanie nami spracúvaných Vašich osobných údajov budú tieto bezodkladne vymazané, ak to neodporuje zmluvných a zákonným povinnostiam. Žiadosť môžete adresovať na adresu miesta podnikania Poskytovateľa. Uvedené platí aj pre prípad žiadosti o obmedzenie spracúvania osobných údajov.
  8.2. O vymazaní osobných údajov na základe Vašej žiadosti obdržíte písomnú informáciu.
  8.3. Na základe Vašej žiadosti Vaše osobné údaje, ktoré spracúvane, prenesieme, vydáme Vám alebo Vami určenej osobe, ktorá ich má spracúvať v štruktúrovanom bežnom formáte, čitateľnom na počítači, k je to technicky realizovateľné.
 9. Právo na podanie sťažnosti a uplatnenie práv a otázky
  9.1. Sťažnosť voči spracovaniu osobných údajov, uplatnenie práv vyplývajúcich z ochrany Vašich osobných údajov a iné podnety a sťažnosti môžete poslať e-mailom na adresu: obchod@mtpp.sk alebo poštou na adresu miesta podnikania Poskytovateľa. Táto adresa je kontakt na zodpovednú osobu určenú na ochranu osobných údajov
  9.2. Sťažnosť a návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov môžete podať aj na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 820 07 Bratislava, Hraničná 4826/12.Vzor návrhu na uverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov.